Calendari de sortides, festes i Celebracions

15 de setembre de 2011

BEQUES DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ens ha comunicat la  resolució  de la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, pel curs acadèmic  2011-2012, destinats a l’alumnat dels ensenyaments d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.

Convocatòria

Ordre ENS/423/2010, de 6 de setembre (DOGC núm. 5961, publicat el 12.09.2011)

Dotació de l’ajut: La quantitat individual màxima és de 105,00 € .

Requisits

1.      Estar matriculat o matriculada en qualsevol del cursos dels ensenyaments d’educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs 2011-2012.
2.      No estar repetint curs en l’any escolar pel qual se sol·licita l’ajut.
3.      La renda de l’any 2010 de la família de l’alumne o l’alumna no ha de superar els llindars màxims següents:

         Famílies de 1 membre:    9.600,00 €
         Famílies de 2 membres: 15.636,00 €
         Famílies de 3 membres: 20.535,00 €
         Famílies de 4 membres: 24.357,00 €
         Famílies de 5 membres: 27.640,00 €
         Famílies de 6 membres: 30.810,00 €
         Famílies de 7 membres: 33.807,00 €
         Famílies de 8 membres: 36.789,00 €
                       A partir del vuitè membre, s’afegeixen 2.954,00 euros per cada nou membre computable.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de setembre de 2010El interessats podeu passar a recollir el full de sol·licitud.